Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met Coachingspraktijk Beter Slapen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Bedrijfsomschrijving

Coachingspraktijk Beter Slapen is een zelfstandig werkende praktijk voor coaching en training en is gespecialiseerd in individuele slaapcoaching en begeleiding.

Met mijn medische achtergrond zal ik als verpleegkundige de gezondheidssituatie beter kunnen inschatten en eventueel doorverwijzen als het nodig is.

Doelgroep is (jong)volwassenen.

Het coachingstraject in de praktijk en online

De contactmomenten vinden plaats op Oude Baan 189, Te Essen of online via Google Meet, ev. Whatsapp. Afspraken vinden altijd in overleg plaats. Vanaf de eerste afspraak is ingeboekt , stuurt de therapeut op voorhand een vragenlijst die op voorhand alvast mag ingevuld worden indien gewenst. Deze vragenlijst is uiteraard vertrouwelijk.

De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De therapeut heeft een inspanningsverplichtingen jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting.

De kosten per sessie bedraagt 65,- (1 uur). Eerste sessie in de praktijk bedraagt steeds 90,- (1.5uur). Dit is inclusief voorbereiding en administratieve werkzaamheden. Tarieven kunnen per worden aangepast. Daarom wordt er gewerkt met de QR-code.

Na 6 sessies volgt altijd een evaluatiegesprek, waarin bepaald wordt of de therapie/coaching al dan niet als passend wordt beoordeeld.

Een overeenkomst voor een traject kan na onderling overleg door beide partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

Betaling

Na elke sessie wordt er onmiddellijk via Payconic of contant het bedrag van de sessie afgerekend. 

Per uitzondering wordt er naar het rekening nummer BE04 7340 6409 0131 overgeschreven ten name van Janne Toebak, Essen.

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt een betalingsherinnering. Bij het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 7,50  in rekening gebracht.

Voldoen de cliënt,de ouder(s)/verzorger(s) binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar/hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de therapie per direct stop te zetten totdat ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de ouder(s)/verzorger(s).

 

Enkel van toepassing in de praktijk:

Indien gewenst, mag de cliënt 2 weken gratis de Inner Balance trainer uitproberen op voorwaarde dat hij een waarborg €100,- betaald. Indien dit biofeedbacksysteem na gebruik schade heeft opgelopen of onbruikbaar is geworden,zal deze waarborg niet meer worden terugbetaald.

 

Bescherming, vertrouwelijkheid en omgang met informatie

–  De therapeut heeft geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) ten aanzien van de inhoud van de

sessies. Ten allen tijde is de privacy van de cliënt gewaarborgd.

–  Persoonlijke documenten worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.

–  Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij intervisie/supervisie.

–  In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met de privacy

van de cliënt.

–  De therapeut is gebonden aan de beroepscode.

–  Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.

– Voor overleg met derden zoals een arts, andere deskundigen of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd.

– In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Coachingspraktijk Beter Slapen zich tot het recht  toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

–  Coachingspraktijk Beter Slapen is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Coachingspraktijk Beter Slapen. Client is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Cliënten zijn ten aller tijdens zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Opzegging of afmelding

Bij verhindering dient de gemaakte afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd per telefoon of email op werkdagen. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorgerekend. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en rechtvaardigheid in rekening te brengen.

De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: +32469170459. Mocht de therapeut niet aanwezig zijn, dan graag een voicemailbericht inspreken.